معدن سنگ مرمریت درسا چناران
درصد پیشرفت پروژه:
نام معدن: مرمریت درسا-چناران
رده ماده معدنی: غیر فلزی – سنگ ساختمانی 
نام ماده معدنی: مرمریت
مساحت: 1.5کیلومتر مربع
ذخیره معدن:    بالغ بر 500.000 تن
اهداف طرح:   استخراج و تولید 25.000 تن سنگ مرمریت در سال
محل و موقعيت جغرافيايی: خراسان رضوی، شهرستان چناران،روستای بقمچ