مجتمع مسکونی- تجاری- اداری آتی شهر
تاریخ شروع: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
درصد پیشرفت پروژه:
- این پروژه واقع منطقه 22  تهران (آتی شهر)می باشد.
- مساحت زمین پروژه 28708 مترمربع و مساحت کل زیر بنا بالغ بر 150913 مترمربع می باشد.
- کاربری کل ساختمان مسکونی ،تجاری - اداری و ورزشی و در 20 طبقه است.