مجتمع تجاری-اداری کوه نور مشهد
تاریخ شروع: ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
تاریخ اتمام: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
درصد پیشرفت پروژه:
- این پروژه واقع در مشهد، میدان جانباز می باشد.
- مساحت زمین پروژه 2972 مترمربع و مساحت کل زیر بنا 68199 مترمربع می باشد.
- کاربری کل  اداری- تجاری است.