ساختمان جدید شهرداری دزفول
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
درصد پیشرفت پروژه:
- این پروژه واقع در شهرستان دزفول می باشد.
- مساحت کل زیر بنا 11000 مترمربع می باشد.
- کاربری کل اداری و در 6 طبقه طراحی شده است.